หลักสูตร Writer 101 (ดูฟรี)

หลักสูตร Writer 101 มีทั้งหมด 23 บท วิดีโอความยาวรวม 14 ชม. 20 นาที

ดาวน์โหลดไฟล์ประกอบการสอนหลักสูตร Writer 101

ดาวน์โหลดสารบัญแบบละเอียด(PDF)

บทที่ 1 : แนะนำ LibreOffice และ ผู้สอน (00:19:54)
     1.1 แนะนำ LibreOffice (00:00:03)
     1.2 แนะนำผู้สอน (00:08:21)
     1.3 การสอบถาม (00:18:38) 

บทที่ 2 : การติดตั้ง LibreOffice 36 (00:12:37)
     2.1 การดาวน์โหลดโปรแกรม (00:00:23)
     2.2 การติดตั้งบน Windows (00:06:00)
     2.3 การติดตั้งบน Ubuntu (00:10:10)

บทที่ 3 : หน้าจอ Writer (00:10:25)
     3.1 ส่วนประกอบต่างๆในหน้าจอ Writer (00:00:43)
     3.2 การเปิด/ปิดองค์ประกอบในหน้าจอ (00:05:07)
     3.3 แนะนำแถบเครื่องมือ Standard Single Mode (00:07:17)

บทที่ 4 : ฟอนต์ SIPA (00:13:17)
     4.1 การดาวน์โหลดฟอนต์ SIPA และการติดตั้ง (00:02:26)
     4.2 การแทนที่ฟอนต์ (00:07:44)

บทที่ 5 : การจัดการเครื่องมือในหน้าจอ Writer (00:36:41)
     5.1 การจัดการแถบเครื่องมือและปุ่ม (00:00:09)
     5.2 การจัดการไซด์บาร์ (00:18:42)
     5.3 แถบแสดงสถานะ (00:22:50)

บทที่ 6 : การใช้งานหน้าต่าง Navigator (00:25:20)
     6.1 โดดไปยังหน้ากระดาษต่างๆโดยการคีย์ตัวเลข (00:01:55)
     6.2 การใช้งานจุดกระโดดตารางและภาพ (00:03:09)
     6.3 การใช้งาน Reminder(จุดเตือนความจำ) (00:09:05)
     6.4 การใช้งาน Bookmark (ที่ขั้นหนังสือ) (00:13:24)
     6.5 Drag Mode (โหมดการลาก) (00:17:27)

บทที่ 7 : การตั้งค่าที่สำคัญของ Writer (00:30:13)
     7.1 การตั้ง Options (00:00:19)
     7.2 การตั้งฟอนต์เริ่มต้น (00:20:45)

บทที่ 8 : การจัดการไฟล์ (00:08:10)
     8.1 การบันทึกไฟล์ (00:00:34)
     8.2 การเปิดไฟล์ (00:03:55)
     8.3 การบันทึกไฟล์เป็นไฟล์อื่น(Save As) (00:06:21)

บทที่ 9 : การทำงานกับข้อความเบื้องต้น (00:25:02)
     9.1 การพิมพ์ การลบ การย้ายไปยังจุดต่างๆ (00:00:24)
     9.2 การเลือกข้อความ (00:06:19)
     9.3 การคัดลอก การตัด และ การย้าย (00:10:06)
     9.4 การยกเลิกคำสั่ง(Undo) การทำอีกครั้ง (Redo) การทำซ้ำ(Repeat) (00:18:21)

บทที่ 10 : การล้างการจัดรูปแบบ (Clear Direct Formatting) (00:06:44)

บทที่ 11 : ย่อหน้า(Paragraph) (01:07:06)
     11.1 ความหมายของย่อหน้า (00:00:53)
     11.2 อักขระที่ไม่พิมพ์ (Non-printing Character) (00:04:08)
     11.3 การตั้งค่าย่อหน้า (00:22:25)
     11.4 การตั้งระยะหยุดปุ่มแท็บให้กับย่อหน้า (00:49:43)
     11.5 การตั้งค่าย่อหน้าอื่นๆ (01:00:06)

บทที่ 12 : ตัวอักษร(Character) (00:44:40)
     12.1 การจัดรูปแบบตัวอักษร (00:01:22)
     12.2 อักขระพิเศษ(Special characters) (00:29:45)
     12.3 เลขไทย (00:36:40)

บทที่ 13 : แปรงคัดลอกรูปแบบ(Clone Formatting) (00:08:35)
     13.1 การใช้งานแปรงคัดลอกรูปแบบ (00:01:14)
     13.2 การใช้คำสั่งRepeat ร่วมกับแปรงคัดลอกรูปแบบ (00:04:30)
     13.3 การตั้งคีย์ลัดให้กับปุ่ม Clone Formatting (00:05:38)

บทที่ 14 : เลขนำและจุดนำ(Numbering and Bullet) (00:35:31)
     14.1 ความหมาย (00:00:15)
     14.2 การใส่เลขนำหรือจุดนำ (00:01:17)
     14.3 การทำงานกับระบบหัวข้ออัตโนมัติ (00:03:18)
     14.4 การปรับแต่ง (00:09:37)
     14.5 การปรับแต่งในแนวดิ่ง (รูปแบบของหัวข้อ) (00:10:40)
     14.6 การปรับแต่งในแนวราบ (ระยะ) (00:21:57)
     14.7 การคัดลอกรูปแบบแลขนำหรือจุดนำ (00:32:50)

บทที่ 15 : สไตล์ย่อหน้า, สไตล์ตัวอักษร และ สไตล์รายการ (01:05:46)
     15.1 ความหมายของสไตล์ (00:00:42)
     15.2 การสร้างสไตล์ (00:06:32)
     15.3 การใช้งานสไตล์ (00:15:24)
     15.4 การตั้งคีย์ลัดให้กับสไตล์ (00:24:52)
     15.5 การแก้ไขสไตล์ (00:41:04)
     15.6 สไตล์แบบสืบทอดคุณสมบัติ (00:49:03)
     15.7 การจัดรูปแบบโดยตรง (Direct Formatting) (00:55:40)
     15.8 การโยกย้ายสไตล์ (01:00:40)

บทที่ : 16 เครื่องมือต่างๆ (01:30:34)
     16.1 การค้นหา(Find) (00:00:18)
     16.2 การค้นหาและแทนที่(Find and Replace) (00:04:30)
     16.3 AutoCorrect (00:22:42)
     16.4 Word Completion (00:39:52)
     16.5 AutoText (00:42:11)
     16.6 Hyperlink (00:51:51)
     16.7 Comment (01:05:43)
     16.8 Footnote และ Endnote (01:10:51)

บทที่ : 17 หน้ากระดาษ(Pages) (00:29:29)
     17.1 รูปแบบหน้ากระดาษเริ่มต้น (00:00:28)
     17.2 การตั้งค่าหน้ากระดาษ (00:02:32)
     17.3 หัวกระดาษ(Header) ท้ายกระดาษ(Footer) (00:15:40)
     17.4 การแทรกฟิลด์ลงในหัวกระดาษ (00:21:57)

บทที่ : 18 สไตล์หน้ากระดาษ (00:19:09)
     18.1 สไตล์หน้ากระดาษคืออะไร (00:00:27)
     18.2 การสร้างสไตล์หน้ากระดาษ (00:01:28)
     18.3 วิธีใช้งาน (00:03:37)
     18.4 หน้าไตเติ้ล(Title Page) (00:10:36)

บทที่ : 19 แม่แบบเอกสาร(Template) (00:13:07)
     19.1 การสร้างเอกสารจากแม่แบบเอกอสาร (00:00:32)
     19.2 การบันทึกเป็นแม่แบบเอกสาร (00:02:51)
     19.3 การแก้ไขแม่แบบเอกสาร (00:05:43)
     19.4 การตั้งเป็นแม่แบบเอกสารเริ่มต้น (Default Template) (00:07:13)
     19.5 การโยกย้ายแม่แบบเอกสาร (00:10:00)

บทที่ : 20 ภาพและรูปวาด (01:46:31)
     20.1 ภาพบิตแมพ(Bitmap) และ รูปวาด(Drawing object) (00:00:18)
     20.2 การแทรกภาพบิตแมพลงในเอกสาร (00:00:54)
     20.3 การวาดรูปวาด (00:11:06)
     20.4 การตกแต่งรูปวาด (00:22:50)
     20.5 การจัดการภาพ บิตแม็พและรูปวาด (00:41:52)
     – ก.) การปรับขนาด (00:43:05)
     – ข.) การย้ายและการกำหนดตำแหน่ง (00:46:55)
     – ค.) การป้องกัน (00:53:09)
     – ง.) การคัดลอก (00:54:56)
     – จ.) สมอภาพ (00:56:05)
     – ฉ.) การหมุน (01:07:00)
     – ช.) การกลับด้าน (01:08:48)
     – ซ.) การคร็อป (01:11:00)
     – ฌ.) การล้อมภาพด้วยข้อความ(Warpping) (01:13:39)
     – ญ.) การใส่คำบรรยายภาพ(Caption) (01:20:26)
     – ฎ.) ปุ่มอื่นๆที่น่าสนใจ บนแถบเครื่องมือ Frame (01:26:59)
     – ฏ.) ปุ่มอื่นๆที่น่าสนใจ บนแถบเครื่องมือ Drawing Object Properties (01:29:27)
     20.6 การแต่งภาพบิตแมพโดยใช้ Image toolbar (01:33:30)
     20.7 อื่นๆ (01:40:47)

บทที่ : 21 ตาราง (01:30:25)
     21.1 การสร้างตาราง (00:00:25)
     21.2 ข้อความ ↔ ตาราง (00:04:48)
     21.3 โครงสร้างของตาราง (00:08:25)
     21.4 การเลือก (00:10:48)
     21.5 การพิมพ์ข้อความในตาราง (00:15:10)
     21.6 การใส่ Caption หรือ AutoCaption ให้ตาราง (00:19:34)
     21.7 การกำหนดขนาด (00:27:49)
     21.8 การลบและการแทรก (00:41:53)
     21.9 การแยกและการผสาน (00:44:43)
     21.10 การตกแต่งตาราง (00:52:04)
     21.11 AutoFormat (01:03:13)
     21.12 การไหลของตาราง (01:08:35)
     21.13 การแทรกหรือลบ ย่อหน้าก่อนหรือท้ายตาราง (01:14:45)
     21.14 การสร้างตารางลงในหัวกรดาษ (01:17:29)
     21.15 การคำนวณในตาราง (01:20:21)
     21.16 การเรียงข้อมูลในตาราง (01:28:33)

บทที่ : 22 แผนภูมิ (01:15:05)
     22.1 การสร้างแผนภูมิ (00:00:26)
     22.2 โหมดแผนภูมิ (00:16:28)
     22.3 องค์ประกอบในแผนภูมิ (00:16:58)
     22.4 การเลือกและการย้ายองค์ประกอบในแผนภูมิ (00:19:02)
     22.5 การเปลี่ยนชนิดแผนภูมิ (Chart Type) (00:21:54)
     22.6 การปรับแต่ง Chart Area (พื้นที่แสดงแผนภูมิ) (00:23:38)
     22.7 การปรับแต่ง Chart (แผนภูมิ) (00:25:09)
     22.8 การปรับแต่งกริด (00:26:32)
     22.9 การปรับแต่งองค์ประกอบกลุ่มป้ายชื่อ (00:30:54)
     22.10 การปรับแต่ง Legend(คำอธิบายชุดข้อมูล) (00:34:25)
     22.11 การปรับแต่งแกน X และ Y (00:36:35)
     22.12 การปรับแต่งแผนภูมิ 3มิติ (00:50:05)
     22.13 การย้าย Data Range (00:53:20)
     22.14 การปรับแต่งชุดข้อมูล (00:58:14)
     22.15 เปิดแสดงข้อมูล(Data Label) (01:04:26)
     22.16 การใส่เส้นค่าเฉลี่ย (01:10:57)
     22.17 X Error Bar และ Y Error Bar (01:12:40)

บทที่ : 23 การพิมพ์และการส่งออก (00:25:01)
     23.1 การกำหนดคุณสมบัติการพิมพ์ (00:00:26)
     23.2 การพิมพ์โบรชัวร์ (00:10:28)
     23.3 การส่งออกเป็นไฟล์ PDF (00:14:39)
     23.4 การแนบฟอนต์ไปกับไฟล์ (00:24:02)

  • การสอบถาม

สอบถามทางอีเมล์ต่อไปนี้ wasankds@gmail.com  อย่าสอบถามผ่านคอมเม้นต์ในเว็บนี้ เพราะไม่มีระบบแจ้งเตือน

 

Share this :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.
*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.