ระบบให้เช่า

ระบบบันทึกค่าใช้จ่ายโครงการ PEMPRO

0

เมื่อเราซื้อวัสดุ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ มาใช้สำหรับโครงการใดๆ ก็นำรายละเอียดในบิลหรือใบเสร็จรับเงิน และถ่ายภาพของบิล มาลงระบบ นอกจากนี้ PEMPRO ยังสามารถบันทึกรายรับได้ด้วย

ระบบยืมคืนอุปกรณ์

0

ระบบยืมคืนอุปกรณ์ ใช้ในการยืมคืนอุปกรณ์ ตัวอย่างเช่น การยืมคืนอุปกรณ์ทางการแพทย์ภายในโรงพยาบาล เพื่อหมุนเวียนการใช้งาน