ข่าวสาร

หนังสือใหม่ !!!
"Google Apps Script  : Deploy as web app” พิมพ์ครั้งที่ 1 (4 มิ.ย. 2020 พร้อมให้ดาวน์โหลดแล้ว) 
"Google Apps Script  : Web app form” พิมพ์ครั้งที่ 1 (4 มิ.ย. 2020 พร้อมให้ดาวน์โหลดแล้ว) 

ad_ink_h177 ad_gimp_h177