PEM System (ระบบบันทึกค่าใช้จ่ายโครงการ)

0

ระบบ PEM อธิบายง่ายๆ  ใครไปซื้ออะไรมา ก็มาลงบันทึกรายละเอียดการซื้อไว้ แล้วก็ถ่ายรูปบิลอัปโหลดเป็นหลักฐานแนบ จากนั้นก็บันทึกลงระบบ เก็บข้อมูลไว้ใน Google Sheet และ Google Drive(สำหรับการอัปโหลดไฟล์) แยกตามโครงการ เพื่อจะได้สรุปค่าใช้จ่ายได้ง่ายๆ

DocsCreator

0

DocsCreator ใช้สร้างเอกสารธุรกิจ (ใบเสร็จรับเงิน, ใบเสนอราคา, ใบส่งของ, ใบแจ้งหนี้) โดดเด่นที่สามารถบันทึกเอกสารเก็บไว้ สำหรับใช้วิเคราะห์ธุรกิจ