Google Sheets : Array
Google Sheets : Array

 คอร์ส GS02 เสร็จสมบูรณ์แล้ว ความยาว 2 ชม. 35 นาที เวลารวมอาจจะสั้นกว่า GS01 ค่อนข้างมาก ทั้งนี้เพราะผู้สอนเตรียมไฟล์ต่างๆไว้ให้ สร้างเป็นเทมเพลตให้กรอก ทำให้กระชับ ได้เนื้อหาเน้นๆ ลดเวลาการเรียนรู้ แต่สามารถเรียนรู้เนื้อหาหลักๆของ Google Sheets Array ได้ครบถ้วนตามที่ผู้สอนตั้งใจไว้

 หากใครติดขัดตรงไหน ตรงไหนไม่เข้าใจ หรือผู้สอนอธิบายไม่ชัดเจน สอบถามกันเข้ามาได้ ถ้าคำถามไหนน่าสนใจ จะได้ทำเป็นวิดีโอเพิ่มเติมมาให้

 ขอบคุณครับ

Part I : แนะนำคอร์ส

+

-

(ฟรี) แนะนำคอร์ส (03:58)

 1. เนื้อหามีอะไรบ้าง
Part II : ข้อมูลชนิดอาเรย์และสูตรอาเรย์

ข้อมูลชนิดอาเรย์ (10:45)

วิดีโอนี้เฉพาะผู้สมัครเรียนเท่านั้น

ไฟล์ GSO2 Array data type

 1. มิติของอาเรย์ (00:45)
  • อาเรย์ 1 แถว (01:03)
  • อาเรย์ 2 แถว (01:34)
  • อาเรย์ในอาเรย์ (02:40)
   • อาเรย์หลายแถวในอาเรย์ (02:55)
   • อาเรย์หลายคอลัมน์ในอาเรย์ (03:23)
 2. อาเรย์ฟังก์ชั่น (05:02)
  • ตัวอย่าง TRANSPOSE (05:21)
 3. ฟังก์ชั่นธรรมดา ใช้งานแบบอาเรย์ (05:53)
  • ตัวอย่าง LARGE (06:04)
  • ตัวอย่าง COUNIF และ SUMIF (08:26)

การรวมข้อมูลโดยใช้อาเรย์ (16:00)

วิดีโอนี้เฉพาะผู้สมัครเรียนเท่านั้น

ไฟล์ GSO2 Combining data using array
ไฟล์ GS02 Data "May"
ไฟล์ GS02 Data "June"

 1. การรวมเร้นจ์ข้อมูล (01:18)
 2. การรวมเร้นจ์ข้อมูลข้ามชี้ท (04:02)
  • การกรองแถวว่างทิ้งโดยใช้ FILTER (05:55)
  • การกรองแถวว่างทิ้งโดยใช้ QUERY (07:54)
 3. การรวมเร้นจ์ข้อมูลข้ามไฟล์ (10:30)

การใช้ VLOOKUP แบบอาเรย์ (17:39)

วิดีโอนี้เฉพาะผู้สมัครเรียนเท่านั้น

ไฟล์ GS02 VLOOKUP using array

 1. การใช้งาน VLOOKUP แบบอาเรย์ (00:54)
  • การส่งเร้นจ์ทั้งก้อน ไปค้นหาข้อมูลในสูตรเดียว (02:29)
  • การคืนค่าที่พบ กลับแบบหลายคอลัมน์ (03:00)
  • แก้ปัญหา Error #N/A (03:32)
  • การรวมหัวตารางกับ VLOOKUP เข้าด้วยกัน (05:32)
 2. การคำนวณอื่นๆโดยใช้สูตรอาเรย์ (07:48)
  • ไม่กรอก "จำนวน" ยังไม่คำนวณ (08:06)
  • ไม่กรอก "จำนวน" และ "ราคาต่อหน่วย" ยังไม่คำนวณ (09:47)
  • ใส่เลขลำดับอัตโนมัติ (12:46)
 3. การใช้เร้นจ์ข้อมูลแบบ Static Array ใน VLOOKUP (14:47)
Part III : การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้อาเรย์บูลลีน

การใช้สูตรอาเรย์บูลลีนเพื่อนับหรือบวกตามเงื่อนไข (20:30)

วิดีโอนี้เฉพาะผู้สมัครเรียนเท่านั้น

ไฟล์ GS02 Array boolean

 1. สูตรอาเรย์บูลลีนคืออะไร (00:38)
 2. การนับจำนวนเซลล์แบบ 1 เงื่อนไข (02:39)
 3. การหาผลรวมแบบ 1 เงื่อนไข (05:56)
 4. การนับจำนวนเซลล์แบบ 2 เงื่อนไข (08:37)
  • เชื่อมเงื่อนไขแบบ "และ" (10:51)
  • เชื่อมเงื่อนไขแบบ "หรือ" (12:51)
 5. การหาผลรวมแบบ 2 เงื่อนไข (15:34)
  • เชื่อมเงื่อนไขแบบ "และ" (16:07)
  • เชื่อมเงื่อนไขแบบ "หรือ" (18:25)

การใช้ SUMPRODUCT (12:11)

วิดีโอนี้เฉพาะผู้สมัครเรียนเท่านั้น

ไฟล์ GS02 SUMPRODUCT

 1. การใช้ SUMPRODUCT (00:57)
  • การใช้งาน SUMPRODUCT แบบ 1 พารามิเตอร์ (1 อาเรย์หรือเร้นจ์) (01:32)
  • การใช้งาน SUMPRODUCT แบบ 2 พารามิเตอร์ (2 อาเรย์หรือเร้นจ์) (02:03)
 2. การใช้ SUMPRODUCT แบบ 1 เงื่อนไข (03:12)
  • การใช้ SUMPRODUCT นับตามเงื่อนไข (04:05)
  • การใช้ SUMPRODUCT หาผลรวมตามเงื่อนไข (05:01)
 3. การใช้ SUMPRODUCT นับแบบ 2 เงื่อนไข (06:30)
  • การใช้ SUMPRODUCT นับแบบ 2 เงื่อนไข เชื่อมแบบ "และ" (06:45)
  • การใช้ SUMPRODUCT นับแบบ 2 เงื่อนไข เชื่อมแบบ "หรือ" (07:56)
 4. การใช้ SUMPRODUCT หาผลรวมแบบ 2 เงื่อนไข (09:07)
  • การใช้ SUMPRODUCT หาผลรวมแบบ 2 เงื่อนไข เชื่อมแบบ "และ" (09:24)
  • การใช้ SUMPRODUCT หาผลรวมแบบ 2 เงื่อนไข เชื่อมแบบ "หรือ" (10:27)

การ Lookup แบบหลายเงื่อนไข (10:47)

วิดีโอนี้เฉพาะผู้สมัครเรียนเท่านั้น

ไฟล์ GS02 Lookup with multiple conditions

 1. การใช้ MATCH และ INDEX แบบอาเรย์ (00:43)
 2. สาธิตการใช้ QUERY (06:36)
Part IV : อาเรย์ฟังก์ชั่น

ฟังก์ชั่นตระกูล REGEX (33:19)

วิดีโอนี้เฉพาะผู้สมัครเรียนเท่านั้น

ไฟล์ GS02 RegEx functions

 1. รู้จักฟังก์ชั่นตระกูล REGEX (01:35)
 2. การใช้งานฟังก์ชั่นตระกูล REGEX (02:27)
  • ฟังก์ชั่น REGEXEXTRACT
  • ฟังก์ชั่น REGEXREPLACE
  • ฟังก์ชั่น REGEXMATCH
 3. การใช้งาน Regular Expression ที่สำคัญ (30:12)
Part V : Apps Script

การใช้ Apps Script ดึงเร้นจ์ข้อมูลจากไฟล์อื่นมารวมกัน (12:29)

วิดีโอนี้เฉพาะผู้สมัครเรียนเท่านั้น

ไฟล์ GS02 Combining data from multiple ranges
ไฟล์ GS02 Source (01) JAN
ไฟล์ GS02 Source (02) FEB
ไฟล์ GS02 Source (03) MAR

 1. การใช้งาน Apps Script (02:50)
  • ไม่ได้สอนเขียน Apps Script แต่อธิบายการติดตั้งและใช้งานสคริปต์ที่ผู้สอนเขียนไว้แล้ว
Part VI : โจทย์และเฉลย

(ฟรี) คอร์สมีความยาวกี่ชั่วโมงกี่นาที (08:12)

ไฟล์ GS02 ToC of GS01

 1. อธิบายโจทย์ (01:12)
 2. ขั้นตอนที่ 1 ตัดเวลาออกมา (01:55)
 3. ขั้นตอนที่ 2 สร้างเวลาที่เป็นตัวเลข (03:52)
 4. ขั้นตอนที่ 3 SUM เวลา (04:59)
 5. ขั้นตอนที่ 4 จบในสูตรเดียว (ไม่จำเป็น) (09:12)

(ฟรี) ตรวจสอบการอนุมัติ (09:12)

ไฟล์ GS02 DocID Request

 1. อธิบายโจทย์ (03:11)
 2. เฉลย (03:58)