22.5 การติดตั้ง WordPress

การติดตั้ง WordPress ในกรณีนี้ ผู้เขียนจะใช้การพิมพ์คำสั่งทั้งหมด โดย SSH เข้าไปที่เครื่อง Raspberry Pi


22.5.ก ดาวน์โหลด WordPress

ดาวน์โหลด WordPress ตัวล่าสุด มาที่ /var/www/html/

 cd /var/www/html/
( ไปที่ไดเร็คทอรี่ Document Root ของ Apache )

 sudo rm *
( ลบทุกไฟล์ที่มีไปก่อน )

sudo wget http://wordpress.org/latest.tar.gz
( ดาวน์โหลด WordPress มาที่ /var/www/html/ เป็น WordPress ตัวล่าสุดเสมอ )

แตกไฟล์ที่ดาวน์โหลดลงมา

 sudo tar xzf latest.tar.gz 
( แตกไฟล์ จะได้ไดเร็คทอรี่ wordpress มา )

 sudo mv wordpress/* .
( ย้ายทุกอย่างในไดเร็คทอรี่ wordpress มาที่  /var/www/html )

sudo rm -rf wordpress latest.tar.gz
( ลบไฟล์ tar.gz และไดเร็คทอรี่ wordpress(ที่ว่างๆ)
-f = force ลบโดยไม่มีเงื่อนไข
-r = ลบไฟล์และไดเร็คทอรี่ที่อยู่บ้างในด้วย )

แสดงรายการไฟล์ที่แตกแล้วของ WordPress โดยใช้คำสั่ง  ls หรือ tree -L 1 

ไฟล์ต่างๆที่เราจะแก้ไข หรืออัปโหลดขึ้นไป อยู่ที่ไดเร็คทอรี่ wp-content ให้เปลี่ยนเจ้าของมาเป็น ของยูสเซอร์ www-data กลุ่ม www-data ซึ่งตอนนี้เป็นของ nobody : nogroup อยู่

pi@raspberrypi:/var/www/html$ ls -l | grep wp-content
drwxr-xr-x 4 nobody nogroup 4096 Sep 19 21:21 wp-content

pi@raspberrypi:/var/www/html$ sudo chown -R www-data: ./wp-content
( เปลี่ยนเจ้าของมาเป็น ของยูสเซอร์ www-data กลุ่ม www-data ใช้คำสั่ง groups www-data ตรวจสอบกลุ่มของยูสเซอร์ www-data )


22.5.ข สร้าง Database ให้ WordPress

ล็อกอินเข้า MariaDB

sudo mysql -u root

เมื่อเชื่อมต่อกับ MySQL แล้ว จะปรากฎข้อความลักษณะนี้

Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 20
Server version: 10.1.23-MariaDB-9+deb9u1 Raspbian 9.0
Copyright (c) 2000, 2017, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.
Type ‘help;’ or ‘\h’ for help. Type ‘\c’ to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]>  พร้อมใช้งาน )

สร้างฐานข้อมูล

MariaDB [(none)]>  create database wordpress; 
( สร้างฐานข้อมูลชื่อ wordpress ใส่ ; เพื่อจบคำสั่งเสมอ )

หมายเหตุ : ใช้คำสั่งต่อไปนี้ เพื่อสร้างฐานข้อมูลโดยกำหนด Character set และ Collate ด้วย

CREATE DATABASE wordpress CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_bin; 

(ผล) Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

ถัดมาใช้คำสั่ง SHOW DATABASES; เพื่อดูว่ามีฐานข้อมูลแล้วหรือยัง

MariaDB [(none)]> SHOW DATABASES;

ออกจาก MariaDB โดยการกดคีย์ <Ctrl><D>

เนื่องจาก เราสร้างฐานข้อมูลด้วยยูสเซอร์ root ยูสเซอร์อื่นๆจึงไม่สามารถใช้งานฐานข้อมูลนี้ได้ เราจะต้องสร้าง ยูสเซอร์ขึ้นมาใหม่อีก 1 ยูสเซอร์ จากนั้นมอบสิทธิทุกอย่างในการจัดการฐานข้อมูลนั้นให้กับยูสเซอร์ที่สร้างใหม่


22.5.ค สร้างยูสเซอร์ maria

สร้ายูสเซอร์ชื่อ maria พาสเวิร์ดก็คือ Password

SSH เข้าไปที่เครื่อง Raspberry Pi จากนั้นเข้าใช้งาน MariaDB

sudo mysql -u root

พิมพ์คำสั่งสร้างยูสเซอร์ และ กำหนดพาสเวิร์ดให้ด้วย ดังต่อไปนี้

CREATE USER 'maria'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';

มอบสิทธิทุกอย่างในฐานข้อมูลชื่อ wordpress ให้กับยูสเซอร์ maria

GRANT ALL PRIVILEGES ON wordpress.* TO 'maria'@'localhost';

ตรวจสอบว่ามียูสเซอร์ชื่อ Maria

MariaDB [mysql]> use mysql;

MariaDB [mysql]> select host, user, password from user;


22.5.ง เข้า WordPress ครั้งแรก – Error

เปิดเว็บบราวเซอร์แล้วไปที่ http://raspberrypi หรือ http://192.168.1.41 หน้า WordPress จะแจ้ง ERROR ข้อความตามด้านล่าง ทั้งนี้เพราะยังไม่ได้ติดตั้ง ส่วนเสริมในการติดต่อกับฐานข้อมูล MySQL/MariaDB ให้กับ PHP

Your PHP installation appears to be missing the MySQL extension which is required by WordPress.

ใช้คำสั่งต่อไปนี้ เพื่อติดตั้งส่วนเสริม

sudo apt-get install php5-mysqlnd-ms -y

ติดตั้งแล้วให้เริ่ม Apache ใหม่

sudo service apache2 reload

หมายเหตุ : ถ้าเป็น PHP 7 ใช้คำสั่งนี้

sudo apt-get install php-mysqlnd php-mysqli

sudo /etc/init.d/php7.0-fpm restart


22.5.จ เข้า WordPress ครั้งต่อมา – สร้างเว็บไซต์

เข้าสู่หน้าติดตั้ง WordPress อีกครั้ง จะเปลี่ยนไปที่ลิงค์นี้ให้ทันที http://192.168.1.41/wp-admin/setup-config.php ซึ่งเป็นหน้าเริ่มติดตั้ง WordPress

ขั้นตอนแรก เลือกภาษาก่อน ก็คือ English(United States) จากนั้นคลิกปุ่ม Continue

ภาพที่ 1

จะเข้าสู่หน้าแจ้งให้เตรียมข้อมูลต่างๆ ซึ่งเราได้เตรียมไว้แล้ว คลิกปุ่ม Let’s go ต่อเลย

ภาพที่ 2

จะเข้าสู่หน้าจะถามข้อมูลต่างๆ ให้กรอกลงไป

ภาพที่ 3

กรอกข้อมูลที่เตรียมไว้ลงไป

Database Name:  wordpress  (ชื่อฐานข้อมูล )

User Name: maria ( ยูสเซอร์ MySQL ที่สร้างใหม่ )

Password: passoword ( พาสเวิร์ดของยูสเซอร์ maria ก็คือ Password )

Database Host: localhost ( ฐานข้อมูลอยู่ที่เครื่องเดียวกับ WordPress )

Table Prefix: wp_   ( ชื่อนำหน้าตารางฐานข้อมูลของ WordPress )

จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Submit

WordPress แจ้งว่าติดต่อฐานข้อมูลได้แล้ว คลิกที่ปุ่ม Run the install ต่อเลย

ภาพที่ 4

ถัดมา จะมีหน้าต่างมาถาม รหัสล็อกอินเข้าหลังบ้านของ WordPress ให้เราระบุชื่อยูสเซอร์(maria) และ รหัสของแอดมินเว็บลงไป(raspberrypi)

ภาพที่ 5

คลิกปุ่ม Install WordPress เพื่อติดตั้ง

WordPress แจ้งว่าติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ภาพที่ 6

คลิกที่ปุ่ม Log in เพื่อล็อกอินเข้าหลังบ้านของ WordPress เพื่อเข้าไปตั้งค่า(ตามภาพที่ 8) หรือจะทดสอบดูหน้าเว็บที่สร้างก่อนก็ได้ จะได้ผลตามภาพที่ 7 ทั้งแบบดูจาก PC และ Smart Phone

ภาพที่ 7

ภาพที่ 6 ถ้าคลิกที่ปุ่ม Log in จะเข้าสู่หน้าล็อกอินตามภาพที่ 8 ก็ให้เราใส่ Username(maria) และ Password(raspberrypi) ลงไป

ภาพที่ 8

เมื่อล็อกอินสำเร็จ จะเข้าสู่หน้าเว็บหลังบ้านของ WordPress ตามภาพที่ 9

ภาพที่ 9

Share this :

Leave a Reply

Your email address will not be published.
*